Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu DOTYKAM ŻYCIA

Rejestracja w serwisie dotykamzycia.pl oznacza akceptację regulaminu.

I. DEFINICJE

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administrator – osoba uprawiona do zarządzania portalem. Obecnie Administrator serwisu dostępny jest pod adresem kontakt@dotykamzycia.pl.

Serwis – platforma internetowa, społecznościowa, kursowa, sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym dotykamzycia.pl.

Użytkownik Serwisu, zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu. Użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 15 lat (małoletni, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego), która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie).

Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane, zdjęcia, filmy, wpisy na blogach, wpisy na forach, w grupach udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Materiały – opisy, teksty, komentarze, wpisy, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) publikowane przez Użytkownika.

Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu w oparciu o Regulamin.

II. REJESTRACJA

1. Korzystanie z portalu wymaga rejestracji na stronie dotykamzycia.pl. Użytkownik zobowiązuje się do podania wszystkich wymaganych informacji w polu formularza rejestracyjnego. System rejestracji sprawdzi prawidłowość adresu e-mail. Negatywna weryfikacja uniemożliwia rejestrację w serwisie.
2. Przy wyborze nazwy użytkownika oraz zdjęć niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby.
3. Użytkownik zezwala Operatorowi na zapisywanie i przetwarzanie podanych przez niego danych w systemach teleinformatycznych i wykorzystywania w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników oraz reklamodawców zg. z Ustawą z 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997. Usunięcie danych może nastąpić poprzez zakończenie korzystania z serwisu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach Serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Serwisu” oraz “Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Serwisu.

4. Użytkownik serwisu akceptuje, że korzystając z Platformy może zostać skonfrontowany z treściami przeznaczonymi dla osób dorosłych.
5. Wybrane przez użytkownika hasło nie może być przekazywane osobom trzecim. W przypadku podejrzenia o udostępnianie hasła, administrator portalu może zablokować konto.
6. Nie wolno zakładać kont z wulgarnymi, obraźliwymi Loginami. Login, nie może zawierać wulgaryzmów, nie może również obrażać uczuć religijnych.
7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji na Platformie dotykamzycia.pl skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
• zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
• wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
8. Użytkownik może posiadać tylko 1 konto w serwisie dotykamzycia.pl. Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób i na którym zostanie zamieszczone zdjęcie kilku osób.

III. PUBLIKOWANE TREŚCI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu dotykamzycia.pl podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować konto, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii oraz dodatkowo, Administrator może odmówić publikacji fotografii, jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu lub zawierać treści pornograficzne.
2. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
• użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
• użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
• użytkownik rozpowszechnia treści pornograficznych;
• użytkownik rozsyła spam;
• użytkownik podejmuje działania, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Serwisu lub innych podmiotów trzecich;
• publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
3. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści.
4. Niedozwolone jest publikowanie treści, które mogą umożliwić jednoznaczną identyfikację użytkownika. Przykładem takiego nadużycia zdjęcie dowodu osobistego, numer pesel, numer telefonu komórkowego, adres własnej strony WWW, która zawiera dane osobowe użytkownika.
5. Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów Użytkownika, a także do ich wykorzystywania w treściach reklamowych oraz aplikacjach związanych z Serwisem na innych urządzeniach niż komputer np. na telefonie, tablecie, czy telewizorze. Nie ma też obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.
6. Administrator nie odpowiada w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały przekazywane i publikowane przez Użytkowników na łamach Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność.
7. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami, którzy zapoznali się za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
8. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom – Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora “Kradzieże Kont” dokonywane przez osoby trzecie.
10. Wirusy, ataki hakerskie lub inne działania niedozwolone.
Niedopuszczalne są: (i) korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych czy innych złośliwych czy technologicznie szkodliwych programów; (ii) jakiekolwiek próby nieautoryzowanego dostępu do Serwisu, serwera, na którym przechowywana jest Serwis, lub jakiegokolwiek innego serwera, komputera lub bazy danych powiązanych z Serwisem; oraz (iii) ataki na Serwis w celu uniemożliwienia jego działania (atak DoS – Denial-of-Service). Naruszenie powyższych zakazów może stanowić przestępstwo z art. 269a Kodeksu karnego. Każda próba takiego naruszenia zostanie przez nas zgłoszona właściwym organom ścigania. Niedopuszczalne jest ponadto dostarczanie niezależnie od sposobu, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści nieprawdziwych lub obraźliwych. W przypadku naruszenia powyższych zakazów, prawo korzystania z Serwisu wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą z uniemożliwienia działania Serwisu w wyniku ataku DoS (Denial-of-Service), działania wirusów, czy innych technologicznie szkodliwych programów, które mogą zainfekować Twój komputer, jakikolwiek używany przez Ciebie program, uszkodzić lub usunąć przechowywane przez Ciebie dane lub inne materiały, w związku z korzystaniem z Serwisu, ściąganiem z niego jakichkolwiek materiałów, lub z jakiejkolwiek strony z nim powiązanej.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Administratora utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
12. Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Administratora za pobieranie zdjęć z Serwisu przez osoby trzecie i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
13. Komentarze i inne Materiały zamieszczane w Serwisie nie stanowią porad ani rekomendacji, w oparciu wyłącznie o które można podejmować jakiekolwiek decyzje. W związku z tym wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność za skutki, w tym zwłaszcza skutki finansowe, indywidualnych decyzji podjętych na podstawie informacji zamieszczonych w Serwisie przez jej Użytkowników lub jakiekolwiek inne osoby.
14. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.
15. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku, gdy osoby trzecie występują w Materiałach.
16. Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zamieszczonych w Serwisie (innych niż Materiały Osób Trzecich, zgodnie z definicją poniżej) przysługują dotykamzycia.pl. Niedozwolone jest używanie jakichkolwiek treści zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych bez uzyskania stosownej licencji od Administratora dotykamzycia.pl. Niedozwolone użycie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Serwisie spowoduje natychmiastowe wygaśnięcie prawa do korzystania z Serwisu oraz, na nasze żądanie, powstanie obowiązku zwrotu lub zniszczenia wszelkich kopii lub materiałów zawierających treści z niego pochodzące. Z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego, używanie treści zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych lub w innych celach powinno zawsze mieć miejsce wraz informacją o ich pochodzeniu i autorstwie.
17. W przypadku, gdy Serwis zawiera linki do innych stron lub źródeł należących do osób trzecich (Materiały Osób Trzecich), linki te są zamieszczone w Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych. Treści zamieszczane na stronach osób trzecich lub w obcych źródłach pozostają poza naszą kontrolą i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności, jak również za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z nich. Materiały Osób Trzecich są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przez użytkowników Serwisu praw własności intelektualnej osób trzecich.
18. Prezentowane na stronach Serwisu Ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.


IV. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z SERWISU dotykamzycia.pl

1. Serwis dotykamzycia.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez użytkownika, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.
2. Zakończenie korzystania z serwisu następuje przez uruchomienie procedury usunięcia konta. Procedura dostępna jest w ustawieniach konta.
3. Zakończenie korzystania z serwisu może nastąpić także poprzez usunięcie konta przez Administratora serwisu w skutek złamania postanowień regulaminu lub namawiania innych użytkowników do naruszania regulaminu.
4. Użytkownicy, którzy mają pytania techniczne, znalazły błędy na stronie lub mają pomysły na dalszy rozwój Serwisu proszone są o kontakt z Administratorem lub Moderatorem na adres kontakt@dotykazycia.pl.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na łamach portalu.
2. Administrator Serwisu dotykamzycia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie ma obowiązek poinformować użytkownika za pomocą wiadomości e-mail lub wewnętrznej wiadomości lub komunikatu w Serwisie dotykamzycia.pl. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Kolejne logowanie w systemie oznacza akceptację nowego regulaminu przez użytkownika.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
3. Dążymy do regularnego aktualizowania informacji zamieszczanych w Serwisie, dlatego jej zawartość może w każdej chwili ulec zmianie. W razie zaistnienia potrzeby zmiany, możemy zawiesić dostęp do Serwisu albo zamknąć go na czas nieokreślony. Jednakże nie mamy obowiązku aktualizowania wszystkich materiałów w Serwisie, stąd nie możemy wykluczyć, że mogą one nie być w pełni aktualne w danym momencie.

Zapoznaj się również z regulaminem sklepu.

Scroll to Top